(C) ytv (C)あだち充・小学館/読売テレビ・ShoPro (C)ytv (c)ytv (C)青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996